Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2015-01-04 (Energetikai rendeletek módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 2014. évi 189. számában megjelent a Kormány 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Főbb változások:

 • A hatályos rendelet szerint: 1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
  (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
  a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
  b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
  c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
  d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
  e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
  f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
  g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
  h) a műhely rendeltetésű épületre;
  i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

   A módosítás szerint: Lásd melléklet

 vagyis pontosították az 50 m2-es épületeket, az időszakos használatúakat, és kivették a védett épületeket, mely átkerült a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletbe (lásd később).

 • Meghatározták az épület fogalmát. (lásd melléklet - 2.§ (a))
 • Újra szabályozták a rendeltetési egység tanúsítványának kiállíthatóságát. (lásd melléklet - 4.§ (4))

A közlönyben megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról.

Főbb változás: az 1.§-ból kivették a 176/2008-as Korm. rendeletben már szabályozottakat (csak a védett épületekre vonatkozóan rendelkezik), vagyis a módosítás szerint: Lásd melléklet

A további módosításokat a csatolt mellékletekben találjátok.

Üdvözlettel: Németh László


2014-12-31 (Plaza-törvény módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A korábbi hírlevélben közölteknek megfelelően a Magyar Közlöny 2014. évi 186. számában megjelent a 2014. évi CXIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról), az ún. Plaza-törvény módosítása. (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény III/A. fejezete helyett IV/A. fejezet)
Ennek értelmében:
 "Az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni az építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldésével."

Tehát az eddigi 300 m2-t 400 m2-re növelték, illetve a környezetvédelemért és a vidékfejlesztésért felelős miniszterek részvételével működtetett Bizottság véleménye helyett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalását kell beszerezni. (?)

Mellékelem a tárgyi közlöny vonatkozó részét.

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (2014_CXIII_tv.pdf)2014. évi CXIII. törvény
72 Kb

2014-12-08 - Új OTSZ

Kedves Kolléganők, Kollégák!


Az alábbi fontosabb jogszabályi változásokra szeretném felhívni a figyelmeteket:

 • Hosszú "vajúdás" után végre a Magyar Közlöny 2014. december 5-i, 166. számában kihirdették az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendeletet (OTSZ). A szabályozás alapjaiban változott meg, az OTSZ ezentúl lényegében csak az elvárt biztonsági szintet tartalmazza, melynek teljesítéséhez választható különböző műszaki megoldások és számítási módszerek a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) részei. Mellékelem a Magyar Közlöny 166. számát, melyben olvasható a teljes OTSZ, mely 2015. március 05-től hatályos. A http://www.ujotsz.hu/hirek/ oldalról is letölthető az új OTSZ szerkesztett formában. (Bízom benne, hogy azonos a rendelettel.) Kamaránk szervezésében várhatóan 2015. január-februárjában szakmai továbbképzést tartunk az új előírásokról. A 166-os közlöny az OTSZ-szel összefüggő egyéb jogszabályok módosítását is tartalmazza.
 • Bizonyára ismert előttetek (kamaránk honlapján is megjelent: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=362:2015-01-01-tol-uj-energetikai-kovetelmenyek&catid=8:hirek&Itemid=101 ), hogy 2015.01.01-től az "energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével megvalósuló bármilyen rendeltetésű" épület felújítása, építése esetén új hőátbocsátási követelmény értékeket kell alkalmazni! Minden egyéb épületre 2018. 01.01-től lesz kötelező a szigorítás. Mellékelem a Magyar Közlöny 2014. március 07-i, 35. számát az erről szóló 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel.
 • Véletlenül lettem figyelmes az országgyűlésben zajló vitára, melynek témája az 1997. évi LXXVIII. törvény III/A. FEJEZET - EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSÉRŐL szóló rendelkezésének módosítása volt. Ezek szerint azt a bizonyos 300 m2-es korlátot (mely csak az év végéig hatályos) 400 m2-re tervezik módosítani úgy, hogy az ennél nagyobb kereskedelmi létesítményeknél szakhatóságként a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatalt kell bevonni. Ez még csak tervezet, de január 01-től várható a változtatás.
Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (54_2014_BM_rendelet_OTSZ.pdf)Magyar Közlöny 166.
4971 Kb
Letöltés (MK14035_20_2014_BM_rendelet.pdf)Magyar Közlöny 35.
902 Kb

2014-11-18

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y  2014. évi 155. száma többek között az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésében a „10032000-
01220122-50003008 számú célelszámolási számlára” szövegrész helyébe a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára” szöveg lép.
2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
2. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdésében a „10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára” szövegrész helyébe
a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára” szöveg lép.
4. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
4. § (1) Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A köztisztviselő építésügyi vizsga kötelezettsége megszűnik, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.”
(2) A Rend. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabizottság (a továbbiakban: bizottság) bírálja el. A bizottság tagja
a vizsgaszervező képviselője, a vizsgaszervező által felkért, a (3) bekezdés szerinti oktató, vagy a miniszter által
kijelölt személy lehet.”
(3) A Rend. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(4) A Rend.
a) 3. § (2) bekezdésében a „továbbképzési időszak első félévében” szövegrész helyébe a „továbbképzési időszak
első évében” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében az „Az építésügyi vizsgán vizsgáztató, valamint a szakmai” szövegrész helyébe
az „A szakmai” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében az „a szakmai továbbképzési időszak első évében 2014. december 31-ig” szövegrész
helyébe a „2015. július 1-jéig” szöveg
lép.
5. Záró rendelkezés
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Üdvözlettel: Németh László

2014-10-29

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Bizonyára előttetek is ismert, hogy több mint 1 éve már tervezik az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) módosítását. Az elképzelések szerint 2014 év elején hatályos lett volna az új rendelkezés, ezért pl. a 2014. március 15-től hatályos 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.1.9. pontjában szerepel egy új fogalom, " tűzvédelmi kockázati osztály", melyet a még el nem fogadott új OTSZ határoz meg. A sokszor követhetetlen rendelet módosítások között illő lett volna ezt a fogalmat "visszavonni", mely sokszor ad alapot - véleményem szerint jogtalanul - az I. fokú építési hatóság hiánypótlási felhívására.
A legújabb információk szerint az új OTSZ-t 2014. novemberében fogadják el, és 2015 februárjában lesz hatályos.
Mivel számos újdonságot fog tartalmazni az új tűzvédelmi szabályzat, úgy gondolom, a szakmagyakorlóknak kívánatos megismerni azokat. Ezért Lestyán Máriával a ROCKWOOL Hungary Kft. fejlesztési és alkalmazástechnikai vezetőjével egyeztetve kamaránk egy tűzvédelmi konferenciát, szakmai napot fog szervezni még az OTSZ tervezett hatályossága előtti időpontban. A kreditpontos szakmai nap tagjainknak természetesen továbbra is ingyenes lesz.


Mellékelem az új OTSZ (OTSZ-5.0) tervezetét egyelőre csak tanulmányozás céljából.

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (OTSZ_5.0_tervezet_2014.pdf)OTSZ_5.0_tervezet_2014.pdf
2755 Kb

2014-10-27

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az alábbi programra szeretném felhívni a figyelmeteket:

"A VÁRKÖRÚT KIALAKULÁSA, SZÉKESFEHÉRVÁR ÉPÍTÉSZETE A DUALIZMUS KORÁBAN ÉS A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN" - Igari Antal megyei főépítész előadásával.

További információ:
http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=622:a-varkorut-kialakulasa-szekesfehervar-epiteszete-a-dualiz-mus-koraban-es-a-xx-szazad-elso-evtizedeiben&catid=8&Itemid=101

Üdvözlettel: Németh László

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája