Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2019-11-17 (Tájékoztatás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!
  • A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről a Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a 2019. október 24-től hatályos változásokról tájékoztató anyagot készített, melyet múlt héten hírlevélben kiküldtem. (honlapunkon is megtalálható: http://fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=781:456-2015-xii-29-korm-rendelet&catid=22&Itemid=169 ) Azóta több észrevétel érkezett, melyek közül a 3. oldalon található "Ki készíti az egyszerű bejelentési dokumentáció műszaki leírását?" kérdéskörhöz - az építésfelügyelettel egyeztetve - az alábbi állásfoglalást teszem:
Véleményünk szerint a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti "Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei - 5. Műszaki leírás" alatti szakági leírásokat (épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet) csak szakági tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti.
Vagyis nem helytálló a tájékoztató 3. oldala szerinti: "Ezért a műszaki leírást a jogosultsággal rendelkező építész tervezőnek kell készítenie, de az építési törvény szerint az építész tervezőnek lehetősége van a tervezésbe más tervezőket, szakági tervezőket is bevonni."
A jogalkotó szándéka szerint az építész döntése lenne, hogy bevon-e szakági tervezőt a műszaki leírások készítésébe. Ehhez egyes jogszabályokat ugyan módosítottak, de az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 2./D szerinti: "A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben." nem változott.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés ugyan módosult a kiemelt - egyszerű bejelentésről szóló - résszel:  A kivitelezési dokumentációnak minden esetben - az (1a) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység kivételével - része 

a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.,
azonban az idézett 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet c) és d) pontra való önálló hivatkozása miatt a kérdés értelmezhető úgy, hogy szakági leírásokat (épületgépészet, épületvillamosság) csak szakági tervezői jogosultsággal rendelkező személy végezhet. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. részében idézett kiemelt részt is módosítani kellett volna:... jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint a 22. § (3) bekezdésben meghatározott esetben.", s akkor helytálló az államtitkárság idézett tájékoztatása.
Véleményem szerint a rendeletben meghatározott tartalommal egyébként sem célszerű a szakági műleírást építésznek készítenie, van éppen elég felelősségünk.
  • Szfvár. Önkormányzata 2019. 08.11-ével módosította a HÉSZ-t. A hatályon kívül helyezett szabályozásnál a beépítési mód meghatározásánál találkoztunk pl. a K-O vagy a K-Z jelöléssel, mikor pl. egy alapvetően oldalhatáros beépítésű területen lehetőség adódott oldalhatáros (kialakult), vagy zártsorú beépítésre. Most ilyen övezet nincs, több területen  a "kialakult" beépítés helyett csak a "Z", zártsorú beépítésre van lehetőség. Sajnos alapvetően oldalhatáros beépítésű területeken is ez a szabályozás, ami nyilván felvet tervezési szempontokat. Így pl. nem lóghat át az eresz, a telekhatáron alapvetően tűzfallal (a tűz terjedését megakadályozó szerkezetekkel) kell zárni, stb. Ügyeljetek erre is, mert az egyszerű bejelentésnél a tervezőé a felelősség!
  • A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint az építészeti műszaki leírásban szerepelnie kell: " ...azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 6. melléklet III. táblázatában rögzített szakkérdések vizsgálatának és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása." Ugyan az építészeti műszaki leírást az építésznek kell készítenie, de ha pl. a tűzvédelmi kérdésekben segítségre van szükségetek, vonjatok be tűzvédelmi tervezőt, szakértőt a munkátokba! Sokszor találkoztunk olyan esettel, mikor az építész tervező rosszul határozta meg pl. a kockázati osztályt, s félrevezette az építésügyi hatóságot a tűzvédelmi szakhatóság eljárásba való bevonásának kérdésében.
Elnézést, ha hosszú voltam, de úgy érzem, ezek fontos információk!
Üdvözlettel: Németh László

2019-10-23 (egyszerű bejelentés módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már kezdjük megszokni, hogy a Korm. rendeletek alkotói gondolnak egyet, s ünnep előtt kihirdetnek egy komolyabb módosítást, mely ünnep után már hatályban is van!
Így történt ez a lakóépületek egyszerű bejelentésével kapcsolatban is. 2019. október 22-én a Magyar Közlöny 171. számában (mellékletben) a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendeletben kihirdették többek között a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapvető módosítását, melyet október 24-től már hatályba is léptetnek!
Így október 23-a estéjén a még hatályos rendeletet kiegészítettem a holnaptól hatályos módosításokkal, melyet mellékelek. Pirossal jelöltem a változásokat, áthúzva a megszűnő rendelkezéseket. A következő napokban azért mindenki töltse le a www.njt.hu -ról a hatályos rendeletet egységes szerkezetben. Talán nem tévedtem, de azért az többek között elgondolkodtató, hogy pl. a 6.§ (2) bekezdését teljes egészében módosítják (244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 23. §), s majd a módosító rendelet  26. § i) pontjában módosítja a 23. § - t ????
Amit kiemelnék a változásokból:
  • Nem e-naplóban, hanem az ÉTDR-ben kell a bejelentést megtenni, a tervdokumentációt feltölteni az építtetőnek, vagy meghatalmazottjának.
  • Az 1. sz melléklet szerinti dokumentáció változik, nem kell pl. kitűzési helyszínrajz, utcakép, tervezői költségvetés...(A "Tartószerkezeti terv" alatt nehéz értelmeznem a dokumentáció tartalmát...)
  • A tervdokumentáció készítésénél nem kell figyelembe venni a MÉK-MMK szabályzatát!
  • Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, nem kell e-napló; tervezői művezetés; tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás; módosított bejelentés (Ez utóbbit nem értem...mi lesz ebből?)
  • Hatósági bizonyítványhoz - folyamatban lévő eseteknél is - az eddigieken túl szükséges: energetikai tanúsítvány, kivitelezői nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció...   
Természetesen további kisebb módosítások, pontosítások találhatóak a tárgyi rendeletben. További "jó csemegézést", csak azt nem értem, miért nem lett volna "egyszerűbb" a 155/2016-os rendeletet hatályon kívül helyezni. Talán ez az első lépés a visszatéréshez, mikor építési engedélyezési eljárás volt minden esetben.
Nem irigylem az építésfelügyeletet sem, mivel a tárgyi módosítással a bejelentést 8 napon belül vizsgálnia kell, s a hiányosságokra fel kell hívnia a figyelmet...

További szebb napot, üdvözlettel: Németh László


2019-08-11 (Csonka HÉSZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos rendeletek változása a későbbiekben is várható. Az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) 13.§ (2) bekezdése tartalmazza, hogy a HÉSZ-ből mely rendelkezéseket kell figyelembe venni egyszerű bejelentésnél. ("Csonka HÉSZ")
2019. július 16-tól egy ponttal egészült ki a lista, miszerint a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat is be kell tartani egyszerű bejelentésnél.

Az idézett bekezdés teljes szövege:

(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
be) a szabályozási vonalat,
bf)  a beépítési módot, az építési helyet
bg) a minimális zöldfelület mértékét,
bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;
c)  országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, - településképi rendelet hiányában - a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
kell figyelembe venni.

Üdvözlettel: Németh László

2019-08-05 (OTSZ módosítása)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Szeretném felhívni a figyelmeteket az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) módosítására, mely 2020-01-22-től lesz hatályban. Sok változás várható, melyet a Magyar Közlöny 129. számában (mellékletben) hirdettek ki.
Mellékelem a Flamella Kft. által készített összefoglaló táblázatot, mely tartalmazza a jelenleg hatályos, és a 2020-01-22-től hatályos rendelkezéseket. Továbbá a mellékletben találjátok az OTVSZ Kft. kiadványát a 2020-01-22-től hatályos OTSZ-ről.

Üdvözlettel: Németh László

Attachments:
Letöltés (MK_19_129.pdf)MK_19_129.pdf
1508 Kb
Letöltés (OTSZ_modositasok.pdf)OTSZ_modositasok.pdf
2102 Kb
Letöltés (OTSZ_2020_01_22.pdf)OTSZ_2020_01_22.pdf
1523 Kb

2019-07-16 (Szfvár. HÉSZ)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2019. július 12-én tartott ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket.
Az új településrendezési eszközök 2019. augusztus 11-én lépnek hatályba.
A város honlapján elérhető az elfogadott új településszerkezeti terv és az elfogadott és kihirdetett új helyi építési szabályzat.
Az új településrendezési eszközök az alábbi helyen, illetve linken érhetők el:
www.szekesfehervar.hu ® Információk ® Polgármesteri Hivatal ® Főépítészi Iroda ®  TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÚJ (HATÁLYOS 2019.08.11-TŐL )

Arra kérnélek Benneteket, hogy akinek fehérvári egyszerű bejelentési eljárása van előkészületben, ügyeljen a fenti hatályos időpontra (augusztus 11.)! A még hatályos HÉSZ (építménymagasság, oldalkert, stb...) szerinti terveket úgy kell feltölteni az e-naplóba, hogy az legkésőbb augusztus 10-én készenlétbe legyen helyezve!

Ahogyan már korábban jeleztem, az augusztus 11-től hatályos HÉSZ (mellékletben) bevezeti az épületmagasságot (másképp számítandó, mint az építménymagasság), eltörli az Öreghegyen minden homlokzatra vonatkoztatott építménymagasságot, több főépület építhető telkenként (kivéve Felsőváros), nincs építési mélység (kivéve Felsőváros), stb...

Tanulmányozzátok a mellékletben kiküldött, augusztus 11-től hatályos új HÉSZ-t!

Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (HESZ_2019_08_11.pdf)2019-08-11-től hatályos HÉSZ
1868 Kb

2019-06-07 (Tájékoztatás, állásfoglalás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Egy tagtársunk keresett azzal, hogy egy bizonyos kérdésben adjak szakmai állásfoglalást, irányelvet, mely kérdésben - ismereteim szerint - hatályos jogszabályi rendelkezés nincs.
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a területi kamarának olyan feladata nincs - nem is lehet -, hogy szakmai irányelveket fogalmazzon meg törvényben, kormányrendeletben, szabványban, egyéb rendelkezésben nem szabályozott kérdésben!
Minden segítséget megadunk a tájékozódásban, akár a honlapunkon, akár pl. az irodánkban online szabványkönyvtár használatában, vagy az ÉMSZ irányelvek tanulmányozásában.
Azt ne várja tőlünk senki, hogy akár hivatkozási alapként kiadjunk bármilyen szakmai irányelvet!
Természetesen ha írásban megkerestek kérdéses ügyekben, és nem tudunk rá válaszolni, akkor azt továbbítjuk a MÉK-hez, vagy az epitesijog.hu jogászához, indokolt esetben a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságához.
Sajnos a MÉK nem támogatta azon kezdeményezésemet, hogy alakuljon a sok értelmetlen munkacsoportok mellett egy, a jogszabályi környezettel foglalkozó munkacsoport, mely alkalmas lehetett volna a fenti probléma kezelésére is. Legutóbbi kérdéses ügyekben adott válaszlevelükben a MÉK ezt írta: A kérdés-válaszok összegyűjtése során egyértelművé vált, hogy a kérdések nem tipizálhatók, mindig léteznek különbségek, ezért a tagság felé történő terjesztés félreértésekre adhat okot, azt nem javasoljuk.
Sajnos a Miniszterelnökségi állásfoglalások végén is ez olvasható:

Arról pedig nem mi tehetünk, hogy sajnos olyan jogszabályi környezet van, ami korábban nem volt tapasztalható!

Kellemes hétvégét, ünnepet!

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája