Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2022-02-14 (Díjak, továbbképzések)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Ahogyan már korábban jeleztem, elnökségünk megtárgyalta a 2021. évi költségvetési beszámolót, illetve a 2022. évi tervezett költségvetést.
A járványügyi helyzetnek is "köszönhetően" a tervezettnél kevesebb kiadásunk volt 2021-ben, így a tartalékunk tovább gyarapodott.
Ezért úgy döntöttünk, hogy 2022-ben tovább mérsékeljük a díjakat hozzájárulva a továbbképzések, és kötelező felelősségbiztosítás díjához.
(A mérsékelt díj azokra vonatkozik, akik 2021. évben kamaránk tagjai, nyilvántartottai voltak!)
Tehát, a MÉK Küldöttgyűlése által 2021-ben elfogadott
 • teljes tagdíj: 75.000,- Ft helyett 2022. évben  50.000,- Ft
 • kettős kamarai tagdíj: 52.500,- Ft helyett 2022. évben  36.000,- Ft
 • névjegyzéki nyilvántartási díj: 37,500,- Ft helyett 2022. évben  26.000,- Ft
 • 70 év felettiek kedvezményes tagdíja, nyilvántartási díja: 22.500,-Ft helyett 2022. évben  15.000,- Ft

Az erről szóló határozatok:

Megköszönve az eddigi befizetéseket, értelemszerűen a II. félévi tagdíjat a fentiek szerint kell kalkulálni, illetve a teljes (60.e) tagdíjat befizetők túlfizetését átvezetjük 2023-ra, vagy kérelemre visszautaljuk.

Egyelőre szakmai továbbképzéseket nem tartunk, a februárra tervezettet is visszamondták. Így arra kérnélek Benneteket, lehetőleg online végezzétek el a szükséges továbbképzéseket.
( http://www.fejermek.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=189 )
Kötelező továbbképzést csak  a MÉK szervezhet, melyeket itt elértek:

További vírusmentes, dolgos napokat!

Üdvözlettel: Németh László

2022-01-17 (Rendeletváltozások)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A tegnap kiküldött levelemet kiegészíteném tagjaink észrevételével, illetve egy, a tűzvédelmi (hivatalosan katasztrófavédelmi) szakhatóság megkeresését érintő változás ügyében (Védelem Online):

 • A telekalakítási szakhatóság már nem a település jegyzője, hanem megyei illetékességgel a korm hiv. állami főépítészi irodája. A településtervek készítésének és módosításának szabályai változtak, csak 2022. július 1-től lesz kötelező a terveket a 419/2021. korm rendelet szerint egyeztetni az e-tér felületen.
 • Fontos, hogy ha egy ingatlanra terveztek, először nézzétek meg, hogy az adott település HÉSZ-e mikor készült, mert az OTÉK különböző időállapota használatos a különböző időállapotban készült HÉSZ-ek esetében.
Üdvözlettel: Németh László

2022-01-16 (Rendeletváltozások, nyilatkozatok)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már megszokhattuk, hogy új rendeletek bevezetésével, rendeletváltozásokkal kezdődik egy év. Így történt ez idén is, az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmeteket egyes fontosabb rendeletekre, változásokra (2022-01-11-től):
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Építési törvény) egy új "rendszert" vezettek be. A IV/B. Fejezet a "NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER"-ről szól, melynek végrehajtási rendelete a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben található. A jogszabály a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység monitorozásáról szól egy "Üvegkapu"-s nyilvántartással.
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) főbb változásai a fogalommeghatározásoknál vannak:
  1. Az aula fedett belső udvar, nem aula az átrium.
  2. Az építmény térfogatának fogalma: "az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat."
  3. A térfogat meghatározásával módosult az átalakítás fogalma: "meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység."
  4. A helyreállítás nem újjáépítés: "építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett."
 • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásárólszóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben módosultak az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások, továbbá e fejezet (V) 9. pontjában bevezették az "Épületfelügyelet" fogalmát. Eszerint a "nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel..." illetve "abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű (290 kW) fűtési rendszer, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszert kell létesíteni..."
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet főbb változásai:
  1. A 11. §-ban nincs maximalizálva 10 napban a hiánypótlási határidő.
  2. Kötelezési eljárást kérelemre nem lehet lefolytatni.
  3. Most már nem csak az építési, hanem a bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is büntetheti (100.000,- Ft-ig) az építésügyi hatóság, amennyiben azt tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végzik. Itt emelném ki, hogy nyilvántartási jelölés az egyéni vállalkozóknak is szükséges...Aki még nem tette meg, itt megteheti: https://cegreg.mek.hu/
  4. Az 56.§ szerint...."Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot." Vagyis nem kötelező mellékelni...
  5. A fennmaradási engedély kérelem benyújtási határideje 180 napról 30 napra változott...
  6. Kiegészítették az engedély nélküli építési tevékenységek körét: "1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését....Tehát pl. engedély nélkül lehet átépíteni 10 % tetőhajlás feletti tetőt pl. 15 %-osra, ami alatt nincs hasznos alapterület...8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot."
  7. Már megijedtem, hogy jelentősen változott a 8. sz. melléklet, miután a letölthető anyagban az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma (8. sz.melléklet) végig változással jelölve. Nem kis energiával megtaláltam az egyetlen módosítást: csak a kamarai honlapokra - ÉTDR-be nem - kell a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeit feltenni...(jó lenne, ha a jövőben ezen változtatna az njt.hu, csak a módosított részeket emelné ki!)
A szakmánkat érintő rendeleteket, azok változásait a BÉK honlapján is megtaláljátok: https://www.bek.hu/bek.nsf/hir.xsp?id=FVEA-CA9VM6-1395
A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata szerint:
 • Az a nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként.
 • Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.
Kérlek Benneteket - aki még nem tette meg - , nyilatkozattok, amennyiben érintettek vagytok!
Kívánok mindenkinek eredményekben, munkában gazdag, vírusmentes, egészségben, békében megélt új évet!

Üdvözlettel: Németh László

2021-12-20 (Tájékoztatás, veszélyhelyzet)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Kamaránk irodája 2021. december 21. és 2022. január 02. között ügyviteli szünetet tart. Szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2022. január 03.
Így év végén egy jogszabályi változásra, helyre szeretném felhívni a figyelmeteket. A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta, amely 2020. december 30. napján lépett hatályba. A veszélyhelyzeti előírások alapján az egyszerű bejelentéssel létesülő beruházásokra egyedi szabályokat kellett alkalmazni. 2021. december 1. napjától az összes korábbi jogszabályt, így a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletet is hatályon kívül helyezték, de megmaradtak a veszélyhelyzeti rendelkezések.
2021. december 1. napjától 2022. június 30. napjáig az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályokban találjátok meg:
a) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
b) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról szóló 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (mellékletben)
A 2021. évi XCIX. törvény megtartotta a 2020. december 30-ától kibővített egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek körét, de nem korrigálta a rendelkezések között megtalálható ellentmondásokat.

Tehát a veszélyhelyzet alatt az Étv. 33/A. § (1) bekezdésében foglalt építési tevékenységek a hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület esetében is egyszerű bejelentés alapján végezhetőek. Az Étv. 33/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt építési tevékenységek alapterületi korlát nélkül egyszerű bejelentés alapján végezhetők. (saját lakhatás, max. 1 lakás)
A veszélyhelyzet alatt továbbra sem kötelező tervezői művezetés igénybevétele...
További információ: https://epitesijog.hu/10657-2021-december-1-jetol-uj-jogszabalyok-tartalmazzak-az-egyszeru-bejelentesek-veszelyhelyzeti-eloirasait

Ü
dvözlettel: Németh László


2021-08-04 (Tájékoztatás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Bevallom, volt időszak, mikor a jogszabályi változásokat szívesen értelmeztem, illetve osztottam meg Veletek. Azonban olyan változtatási "halmazokat" kapunk, melyek követése nem csak időigényes, de néha számomra érthetetlen.
Teljesen átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere az elmúlt hetekben. A 2021. évi XXXIX. törvény paradigmaváltást hozott a helyi építési szabályzatok megalkotásának folyamatában: több, mint harminc törvényt módosított úgy, hogy a kivitelezés feltételeit befolyásoló fontos előírásokat is érintett. Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult: egyebek mellett változott az OTÉK jelentős része, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmenti rendelkezések születtek.

Változott az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) is. Az év elején még letöltöttem egy 2021.01.01 - 2022.12.31-ig hatályos törvényt, mely ma már nincs hatályban.(?) Az egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályozásokat emelném ki:
 • Korábbi, hatályon kívül helyezett törvény szerint (mit kell figyelembe venni egyszerű bejelentés esetén a HÉSZ-ből):  13. §
  (2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
  a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
  b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
  ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
  bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
  bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
  bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
  be) a szabályozási vonalat,
  bf) a beépítési módot, az építési helyet
  bg) a minimális zöldfelület mértékét,
  bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;
  c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, – településképi rendelet hiányában – a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
  kell figyelembe venni.
 • A hatályos törvény szerint

 

pl. A "telekalakítás szabályait" miért is kell figyelembe venni egyszerű bejelentésnél? Bejelenteni csak jogerős telekre lehet... ( A "rendeltetési egységek száma" a hatályba lépés előtt, utólagos módosítással került a törvénybe...)

A bevezetés értelmében jelentősen változott az OTÉK is, mely innen is letölthető: https://www.njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
(piros szegéllyel jelzett a változás)
Kiemelném pl. :

 • Pontosították a szintterület számítását (7.§ 86)); a fogalmak közé bekerült a szintterületi-mutató (1. sz. melléklet 110/a)
 • 8. § (3)  A közművesítettség közüzemi ellátással vagy – a 47. § és a 47/A. § szerinti előírások betartása mellett – egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet.
 • Teleknek is van építési helye (Nem csak az építési teleknek...) 34. §...újra szerepel az "úszótelek"...
 • 35. §(8)  Az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás
  c) az oldalhatárra kiépített épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,...
 • Változott a huzamos tartózkodású helyiségek fogalma: (1. sz. melléklet - 2 óra helyett 4 óra...) )
  53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan négy óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a négy órát nem éri el, lakás esetén a nappali vagy nem nappali tartózkodásra szolgáló szoba, étkező.
  (Ez még jelenthet érdekes helyzeteket pl. a telken belüli parkolók számának meghatározásánál...)
   

Várhatóan 2021-10-12-én „Hol a hiba? Keressük meg közösen! Per- és engedélymentes építés 2021” címmel szakmai továbbképzés lesz Fehérváron, melyen dr. Jámbor Attila ügyvédnek újra feltehetjük kérdéseinket...gondolom lesz bőven.

Üdvözlettel: Németh László


2021-06-09 (továbbképzések, díj, segédlet, segítség...)

Kedves Kolléganők, Kollégák

A szakmai továbbképzések nagyrészt -a veszélyhelyzet miatti rend szerint - online elvégezhetőek, melyeket felteszünk a honlapunkra (a díjmenteseket), illetve a MÉK honlapján is tájékozódhattok: https://otir.mek.hu/index.php?m=kereso&o=s
A kötelező továbbképzést is javaslom online elvégezni, folyamatos hozzáféréssel az alábbi oldalon történő jelentkezéssel: https://www.epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1
 • Gondolom többen tapasztaltátok, hogy idén is már jelentős mértékű áremelkedés történt az építőiparban. A tervező felelőssége, hogy felhívja - tervezési szerződésben - az építtető figyelmét az éppen aktuális árakra. Ehhez nyújt segítséget az "Építőipari Költségbecslési Segédlet - 2021", melyet a díjhátralék nélküli tagjaink a készlet erejéig átvehetnek előzetes telefonos egyeztetés utána a kamaránk irodájában (22-385-317), vagy nálam (20-475-7218). Lehet, hogy már nem aktuálisak az abban szereplő árak, de hivatkozásként bármilyen vitás helyzetben elfogadható.
 • Sajnálatos, hogy a veszélyhelyzetet okozó koronavírus többek életét megkeserítette. Bízom benne, hogy azért már a nehezén túl vagyunk, s nincs a tagjaink, nyilvántartottaink között megbetegedés. Vannak, akiket munkájukban nem akadályozott a vírus, viszont vannak olyanok is, akik valamilyen formában hátrányt szenvedtek a munkavégzés területén is, így bevételhez is nehezen jutottak. Arra kérném azokat, akik a járvány miatt hátrányos helyzetbe kerültek, jelezzék az elnökségünknek, mely jogosult akár további tagdíjkedvezmény megítélésére is!
További vírusmentes napokat!

Üdvözlettel: Németh László


Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Vármegyei Építészek Kamarája